Het Dufayhuis

Een centrum waar zorg, welzijn en de buurt samen komen. Dat was de droom van de initiatiefnemers van het Dufayhuis. Die droom is nu bewaarheid geworden in dit prachtige voormalige schoolgebouw.

Een gezondheidscentrum

In het Dufay­huis vind je meteen na de voor­deur rechts een kantoor voor thuis­zorg en links de ingang van de apotheek. En op de begane grond en op de verdie­pingen prak­tijken van huis­artsen, fysi­o­the­ra­peuten, thera­peuten en een consul­ta­tie­bu­reau.

Een grand café

Op de begane grond vind je in de voor­ma­lige gymzaal een ‘grand’ buurt­café: het Dufay Café. Niet alleen kun je op werk­dagen vanaf 9.00 uur binnen­lopen voor een kop koffie met een krant, of voor een lunch. Ook op de avonden zijn er volop acti­vi­teiten voor de buurt.

Een buurttuin

De binnen­speel­plaats, die aansluit aan het Dufay Café, is omge­to­verd tot een voor iedereen toegan­ke­lijke grote buurt­tuin met een terras, water­partij en een moes­tuin. Zin in tuinieren? Met en zonder groene vingers ben je van harte welkom.

Het Dufayhuis gaat voor mogelijkheden

Kwaliteit van leven in Amsterdam-Zuid

Profes­si­o­nals en actieve buurt­be­wo­ners in het Dufay­huis zetten zich in voor het verhogen van de kwali­teit van leven in Amsterdam-Zuid, in het bijzonder in Willem­s­park, Stadi­on­buurt en Muse­um­kwar­tier. Die kwali­teit van leven wordt bepaald door gezond­heid, welzijn en de kracht van de buurt­ge­meen­schap.

De zes pijlers van positieve gezondheid

Bij posi­tieve gezond­heid onder­scheiden we de volgende zes pijlers: lichaams­func­ties, mentaal welbe­vinden, zinge­ving, kwali­teit van leven, meedoen en dage­lijks func­ti­o­neren. Het gaat onder meer om je gezond voelen, lekker in je vel zitten, genieten van zinvol leven en zorgen voor jezelf en de mensen om je heen. Andere mensen ontmoeten, elkaar beter leren kennen en samen dingen doen zijn daarbij bijzonder belang­rijk. Onderaan in het spin­nenweb Mijn posi­tieve gezond­heid vind je hier­over meer.

Visie en missie Dufayhuis

Doel en opzet

Het belang­rijkste doel van het Dufay­huis is het verhogen van de kwali­teit van leven in een deel van Amsterdam-Zuid, met als kern Willem­s­park, Stadi­on­buurt en Muse­um­kwar­tier. Die kwali­teit van leven wordt bepaald door gezond­heid, welzijn en de kracht van de buurt­ge­meen­schap. Van groot belang is daarbij de bevor­de­ring van het mense­lijk contact in die buurt­ge­meen­schap; dat mensen elkaar beter leren kennen en daar­door de moge­lijk­heden benutten om samen dingen te doen en zich­zelf en anderen te helpen.

Vanuit het Dufay­huis bieden wij een breed pakket van dien­sten en acti­vi­teiten, dat is afge­stemd op indi­vi­duele behoeften. Het inzicht is gegroeid dat gezond­heid wordt bepaald door talloze elementen die veel breder zijn dan de tradi­ti­o­nele medi­sche zorg in engere zin. Het is een samen­spel van medi­sche factoren en sociale omstan­dig­heden, zoals verbe­te­ring van leef­stijl, mentaal welbe­vinden en onder­linge verbon­den­heid van buurt­be­wo­ners. Van groot belang is ook dat men op oudere leef­tijd zo lang moge­lijk in de eigen vertrouwde omge­ving kan blijven wonen.

Het centrum wil laag­drem­pelig zijn voor de buurt­be­wo­ners, waar­door het een magneet­functie heeft. Wij willen bevor­deren dat bewo­ners zelf het vermogen hebben zich aan te passen aan de sociale, fysieke en mentale uitda­gingen waar ze voor staan. Wij verwachten dat buurt­be­wo­ners zich door het centrum sterker verbonden weten met het wel en wee van de buurt en dat ieder naar eigen kunnen meedoet en, waar nodig, elkaar onder­steunt. 

Om deze doelen moge­lijk te maken, maar ook door de explo­sief toege­nomen vesti­gings­kosten in de buurt hebben de gemeente Amsterdam en het stads­deel Zuid besloten om de ontwik­ke­ling moge­lijk te maken van het voor­ma­lige Dufay school­ge­bouw tot een toekomst­be­stendig gezond­heids- en ontmoe­tings­cen­trum. Daarbij zal de nadruk liggen op het samen­spel van gezond­heid, welzijn en buurt­ini­ti­a­tieven.

De zorgverlening

De gezond­heids­zorg bevindt zich in de komende jaren in een over­gangs­fase, onder meer vanwege het groeiend aantal 65- plus­sers in de bevol­kings­op­bouw (van 2,7 miljoen in 2012 naar 4,7 miljoen in 2040) en de daar­door sterk stij­gende kosten. Een tran­sitie is nodig van tweede naar eerste­lijns zorg en naar meer preventie door middel van de zoge­naamde Posi­tieve Gezond­heid1. Anders zal de werk­druk voor zorg­pro­fes­si­o­nals te zeer toenemen, leidend tot een tekort aan huis­artsen en hun onder­steu­ners.

In het centrum zullen de volgende zorg­dis­ci­plines werk­zaam zijn:

 • huis­art­sen­prak­tijken (met hun diverse onder­steu­ners en assis­tenten)
 • fysi­o­the­rapie
 • beel­dende therapie
 • bewe­gings­the­rapie
 • voedings- en dieet­ad­vies
 • consul­ta­tie­bu­reau
 • kinder­psy­chi­a­trie
 • post­na­tale bege­lei­ding
 • apotheek.

Daar­naast hebben de wijk­ver­ple­ging en thuis­zorg (Cordaan) een vesti­ging in het centrum en is er een voor­zie­ning van het Dufay Café (de buurt­kamer) en de buurt­tuin voor de wijk­be­wo­ners (Combiwel en Stads­dorp Vondel­dorp).

De huis­artsen en enkele thera­peuten zijn geori­ën­teerd op inte­grale gezond­heid, waarbij zij mede worden geïn­spi­reerd door de antro­po­sofie en comple­men­taire genees­wijzen in aanvul­ling op de regu­liere gezond­heids­zorg. Met Posi­tieve Gezond­heid verschuift de nadruk van het behan­delen van ziekte naar het bevor­deren van welzijn en gezond­heid. Dat geldt voor jong en oud. Van belang daarbij zijn kwali­teit van leven, de lichaams­func­ties, het dage­lijks func­ti­o­neren, sociaal- maat­schap­pe­lijke parti­ci­patie, mentaal welbe­vinden en zinge­ving (zie het model hier­onder). Het streven naar posi­tieve gezond­heid inspi­reert tot gedrags- en leef­stijl­ver­an­de­ring en inno­vatie, samen­wer­king en voor­lich­ting.

Daarom is samen­wer­king met de buurt­ver­e­ni­ging Vondel­dorp, de welzijns­in­stel­ling Combiwel, de zorg­in­stel­ling Cordaan en de sociale wijk­teams van essen­tieel belang. Die krijgt met name vorm door het beoogde part­ner­ship van stads­dorp Vondel­dorp met Combiwel in de buurt­kamer. Ook wordt inten­sieve uitwis­se­ling voor­zien met de sociale voor­zie­ningen in de buurt.

Voor het vorm­geven van deze ontwik­ke­lingen werken wij aan opti­male werk­om­stan­dig­heden voor de zelf­stan­dige zorg­ver­le­ners en hun onder­linge steun en samen­wer­king. De kwali­teit van de zorg­ver­le­ning wordt gewaar­borgd door exper­tise op het eigen vakge­bied, tijd en aandacht voor de patiënt, bevor­deren van preventie en zelf­ma­na­ge­ment. Zorg­ver­le­ners willen eenvoudig toegan­ke­lijk zijn door inno­va­tief te werken en door op preventie gerichte voor­lich­ting.

1) Zie voor dit begrip verder: https://mijn Posi­tieve Gezond​heid​.nl

De buurtactiviteiten en de buurttuin

Zelf­standig, veilig en gezond wonen in de buurt wordt bevor­derd door contacten tussen de buurt­be­wo­ners. In het Dufay Café (de buurt­kamer) en de buurt­tuin ontmoeten bewo­ners elkaar in een pret­tige, open sfeer en kunnen zij gemeen­schap­pe­lijke initi­a­tieven ontwik­kelen. Daarmee wordt de kans op zinvolle contacten groter en de buurt­be­le­ving posi­tief beïn­vloed. Je drinkt er een kop koffie, ontmoet elkaar voor de lunch, kookt af en toe samen de avond­maal­tijd. Je weet dat je er altijd wel een buurt­be­woner treft voor een gesprek of een spel­letje kaart of schaak. De gast­heren en gast­vrouwen van Vondeldorp/​ Combiwel zorgen voor een harte­lijk welkom en de profes­si­o­nele horeca verrast met kwali­teit. Zo worden voor­waarden geschapen voor een brui­send hart van de buurt, waar nieuwe initi­a­tieven kunnen groeien. De onder­schei­dende kracht van het Dufay­huis is dat ook pati­ënten van de zorg­ver­le­ners, die behoefte aan contact hebben, makke­lijk het Dufay Café (de buurt­kamer) of de buurt­tuin inlopen. Daar kan men dan op laag­drem­pe­lige wijze in aanra­king komen met buurt­be­wo­ners en sociale acti­vi­teiten. Maar ook kan men zonder belem­me­ring toegang vinden tot het aanbod van acti­vi­teiten op het gebied van welzijn.

Terwijl buurt­be­wo­ners in de tuin werken, kunnen anderen genieten van een kop koffie, lunch of een glaasje op het terras of één van de tuin­zitjes. Een moes­tuin, een vogel- vlinder- en insecten vrien­de­lijke tuin, met een pluk­tuin met bloemen en kruiden. Het is de plek voor actief zijn in een gezonde, groene omge­ving, maar ook een plek voor lessen over het kweken van planten en groente en gezonde voeding voor leer­lingen van de basis­scholen. Zo bevor­deren wij dat buurt­be­wo­ners zich sterker verbonden voelen met het wel en wee van de buurt, meedoen naar eigen moge­lijk­heden en, waar nodig, elkaar onder­steunen.

Bouwstenen voor de kwaliteit van het Dufayhuis

De opti­male toegan­ke­lijk­heid van het centrum is geba­seerd op:

 • de locatie in het hart van de dicht bevolkte buurt Oud Zuid, met een brede bevol­kings­sa­men­stel­ling van jong tot oud;
 • ‘thuis­komen’ in het Dufay­huis door een duide­lijke beweg­wij­ze­ring, gast­vrouwen en ‑heren in de wacht­ka­mers en in het Dufay Café, op het terras en in de Dufay­tuin;
 • een uitste­kende alge­mene website met verwij­zing naar de websites van de indi­vi­duele zorg­ver­le­ners, de acti­vi­teiten program­me­ring in het Dufay Café en andere part­ners;
 • infor­matie over de acti­vi­teiten in het centrum en over welzijns/​gezondheids adviezen;
 • goede tele­fo­ni­sche opvang (je wordt gehoord);
 • het infor­ma­tie­punt van, voor en door de buurt.

Daar­naast zal worden gewerkt aan een uitste­kende digi­tale infra­struc­tuur, zo veel moge­lijk gedeeld door alle zorg­ver­le­ners, ter onder­steu­ning van de zorg­ver­le­ning in brede zin, met websites voor e‑health en onder­steu­ning van het gebruik door pati­ënten, apps en video’s voor:

 • preventie en gezond leven;
 • consulten en beeld­bellen;
 • diagnose;
 • behan­de­ling en bege­lei­ding;
 • moni­to­ring en controle.

Onder­linge samen­wer­king van de zorg­aan­bie­ders wordt bevor­derd door:

 • elkaar leren kennen in elkaars exper­tise;
 • gemeen­schap­pe­lijke team­ruimte voor directe moge­lijk­heden tot samen­wer­king;
 • multi­dis­ci­pli­naire pati­ën­ten­be­spre­kingen;
 • een helende omge­ving, ook voor de zorg­ver­le­ners;
 • vaste lunch­dagen in de buurt­kamer;
 • samen­wer­king met andere disci­plines die niet in het centrum zijn geves­tigd.

De verbin­ding met de buurt wordt bevor­derd door:

 • het ruime scala aan acti­vi­teiten van stads­dorp Vondel­dorp dat een cruciale bijdrage levert aan zelf­standig, veilig en gezond wonen;
 • buurt­be­wo­ners die de buurt­tuin aanleggen en onder­houden
 • profes­si­o­nele horeca in het Dufay Café;
 • de actieve betrok­ken­heid van het Welzijns­werk door Combiwel;
 • de samen­wer­king van de zorg­ver­le­ners met Vondel­dorp, Combiwel en Cordaan;
 • voor­lich­ting en educatie over posi­tieve gezond­heid, vitaal ouder worden en andere onder­werpen voor leden van Vondel­dorp en andere buurt­be­wo­ners, en door initi­a­tieven buiten het centrum (voor­beeld open­bare fitness appa­ra­tuur van de fysi­o­the­rapie)

Ons streven is dat in de komende jaren de buurt van Willem­s­park, Stadi­on­buurt en Muse­um­kwar­tier een inspi­re­rend voor­beeld is in Neder­land qua sfeer, onder­linge verbon­den­heid, regie op de kwali­teit van het eigen leven onder de paraplu van posi­tieve gezond­heid.

Januari 2023