Privacy policy

Privacyverklaring Dufayhuis

In deze priva­cy­ver­kla­ring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoons­ge­ge­vens. We maken helder welke persoons­ge­ge­vens wij verza­melen en voor welke doel­einden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gege­vens kunt inzien, wijzigen of verwij­deren. We vinden het belang­rijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verkla­ring zorg­vuldig te lezen.

Via ons afspraak­for­mu­lier worden priva­cy­ge­voe­lige gege­vens oftewel persoons­ge­ge­vens verwerkt. Dufay­huis acht een zorg­vul­dige omgang met persoons­ge­ge­vens van groot belang. Persoon­lijke gege­vens worden door ons dan ook zorg­vuldig verwerkt en bevei­ligd.

Bij onze verwer­king houden wij ons aan de eisen die de priva­cy­wet­ge­ving stelt. Dat bete­kent onder andere dat:

 • wij duide­lijk vermelden met welke doel­einden wij persoons­ge­ge­vens verwerken. Dat doen wij via deze priva­cy­ver­kla­ring;
 • wij onze verza­me­ling van persoons­ge­ge­vens beperken tot alleen de persoons­ge­ge­vens die nodig zijn voor legi­tieme doel­einden;
 • wij u eerst vragen om uitdruk­ke­lijke toestem­ming om uw persoons­ge­ge­vens te verwerken in gevallen waarin uw toestem­ming is vereist;
 • wij passende bevei­li­gings­maat­re­gelen nemen om uw persoons­ge­ge­vens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons­ge­ge­vens verwerken;
 • wij uw recht respec­teren om uw persoons­ge­ge­vens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corri­geren of te verwij­deren.

Dufay­huis is de verant­woor­de­lijke voor de gege­vens­ver­wer­king. In deze priva­cy­ver­kla­ring leggen wij uit welke persoons­ge­ge­vens wij verza­melen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorg­vuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van ons afspraak­for­mu­lier krijgen wij bepaalde gege­vens van u. Dat kunnen persoons­ge­ge­vens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitslui­tend de persoons­ge­ge­vens die recht­streeks door u worden opge­geven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duide­lijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gege­vens voor de in deze priva­cy­ver­kla­ring genoemde doelen:

 • NAW gege­vens
 • Tele­foon­nummer
 • Email­adres
 • IP-adres

Afhandelen afspraken

Wanneer u bij ons een afspraak maakt, maken wij voor de afhan­de­ling daarvan gebruik van uw persoons­ge­ge­vens. Indien dat nodig is voor een goede afhan­de­ling kunnen wij uw persoons­ge­ge­vens ook aan derden verstrekken. Meer daar­over leest u verderop in deze priva­cy­ver­kla­ring.

Contactformulier

Wij bieden via ons afspraak­for­mu­lier de moge­lijk­heid om vragen te stellen middels een contact­for­mu­lier, waarbij u gevraagd wordt diverse gege­vens in te vullen om uw vraag te behan­delen. U kiest zelf welke gege­vens u daarbij verstrekt. De gege­vens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formu­lier of de inhoud van uw e‑mail nodig is voor de volle­dige beant­woor­ding en afhan­de­ling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gege­vens door­geven aan onze part­ners. Deze part­ners zijn betrokken bij de uitvoe­ring van de over­een­komst.
Deze part­ners zijn (mede) geves­tigd buiten de EU.
In ons afspraak­for­mu­lier zijn social media buttons opge­nomen. Hiermee verza­melen de beheer­ders van deze dien­sten uw persoons­ge­ge­vens.

Cookies

Op ons afspraak­for­mu­lier wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn inge­scha­keld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mede­de­ling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van ons afspraak­for­mu­lier vatten wij op als toestem­ming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te scha­kelen middels uw browser. Houd er wel reke­ning mee dat het moge­lijk is dat onze website dan niet meer opti­maal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en appli­ca­ties. Toch hebben wij geen volle­dige controle op wat de aanbie­ders van deze appli­ca­ties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer infor­matie over deze appli­ca­ties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de priva­cy­ver­kla­ringen van deze partijen (let op: deze kunnen regel­matig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analy­tics om bij te houden hoe bezoe­kers ons afspraak­for­mu­lier gebruiken. Wij hebben een bewer­kers­over­een­komst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analy­tics infor­matie te gebruiken voor andere Google dien­sten, tot slot laten wij de IP-adressen anoni­mi­seren.

Beveiliging

Wij nemen bevei­li­gings­maat­re­gelen om misbruik van en onge­au­to­ri­seerde toegang tot persoons­ge­ge­vens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maat­re­gelen:

 • Toegang tot persoons­ge­ge­vens wordt afge­schermd met een gebrui­kers­naam en wacht­woord
 • De gege­vens worden na ontvangst opge­slagen in een apart, afge­schermd systeem
 • Wij nemen fysieke maat­re­gelen voor toegangs­be­scher­ming van de systemen waarin persoons­ge­ge­vens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van bevei­ligde verbin­dingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle infor­matie tussen u en onze website wordt afge­schermd wanneer u persoons­ge­ge­vens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvra­gingen van persoons­ge­ge­vens

Bewaartermijnen

De hier­boven beschreven persoons­ge­ge­vens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestel­lingen af te handelen, inclu­sief garantie. Daarna bewaren wij gege­vens nog maxi­maal een jaar voor de beschreven statis­ti­sche doel­einden. De gege­vens worden vervol­gens gewist, tenzij er een wette­lijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaar­plicht van zeven jaar voor betaal­ge­ge­vens).

Websites van derden

Deze priva­cy­ver­kla­ring is niet van toepas­sing op websites van derden die door middel van links met ons afspraak­for­mu­lier zijn verbonden. Wij kunnen niet garan­deren dat deze derden op een betrouw­bare of veilige manier met uw persoons­ge­ge­vens omgaan. Wij raden u aan de priva­cy­ver­kla­ring van deze websites te lezen alvo­rens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzi­gingen aan te brengen in deze priva­cy­ver­kla­ring. Het verdient aanbe­ve­ling om deze priva­cy­ver­kla­ring gere­geld te raad­plegen, zodat u van deze wijzi­gingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons priva­cy­be­leid of vragen omtrent inzage en wijzi­gingen in (of verwij­de­ring van) uw persoons­ge­ge­vens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onder­staande gege­vens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gege­vens in te zien, te wijzigen of te verwij­deren. Ook kunt u een verzoek indienen om een gege­vens­ex­port op te vragen voor gege­vens die wij met uw toestem­ming gebruiken, of gemo­ti­veerd aangeven dat u de verwer­king van persoons­ge­ge­vens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voor­komen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te iden­ti­fi­ceren. Wanneer het gaat om inzage in persoons­ge­ge­vens gekop­peld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instel­lingen van uw browser. Indien de gege­vens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gege­vens te wijzigen of te laten verwij­deren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuur­lijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens. Op grond van de priva­cy­wet­ge­ving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens tegen deze verwer­kingen van persoons­ge­ge­vens. U kunt hier­voor contact opnemen met de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens.

Contactgegevens

Dufay­huis
Dufay­s­traat 19
1075 GS Amsterdam

bottcher@​ziggo.​nl

Deze pagina is het laatst bijge­werkt op 27 januari 2024 12:59.